Ενεργός συμμετοχή των εκπαιδευόμενων σε ανοικτές εκδηλώσεις

συμμετοχή των εκπαιδευόμενων σε ανοικτές εκδηλώσεις