Ενεργός συμμετοχή των εκπαιδευόμενων σε ανοικτές εκδηλώσεις 2

συμμετοχή των εκπαιδευόμενων σε ανοικτές εκδηλώσεις 2