συμμετοχή των εκπαιδευόμενων σε ανοικτές εκδηλώσεις 23