συμμετοχή των εκπαιδευόμενων σε ανοικτές εκδηλώσεις 24